Huawei9700m_radius_1

Wi-Fi HotSpot Huawei AirEngine

Настройка Wi-Fi авторизации на оборудовании Huawei AirEngine